Vinoterapi - nedir, y�z ve cilt i�in, fiyatlar

�arap terapisi nedir?

Vinoterapi, v�cudun genel durumunu iyile�tirerek, ya�a ba�l� cilt de�i�ikliklerini ortadan kald�rmay� ama�layan bir kozmetik ve spa prosed�rleri kompleksidir. Bu prosed�r, �arab�n harici uygulamas�n� ve baz� durumlarda da �z�m yapra��, �z�m �ekirde�i ya�� ekstrakt� anlam�na gelir.

Ayr�ca, bir ba�ka iyile�tirme y�ntemi, bir dizi hastal���n tedavisi ve �nlenmesi, �z�m �arab�n�n i�ilmesi y�ntemiyle ger�ekle�tirildi�i, s�zde enotherapy olarak adland�r�lan �arapla ili�kilidir.

Fikrin kendisi yeni de�il. �imdi, �arab�n bilinen �zelliklerinin bir�o�u bilimsel onaylar�n� buldu. Bu nedenle, d��ar�dan gelenler aras�nda giderek pop�ler hale gelen bir prosed�r haline geliyor ve �arap terapi salonlar� �z�m ba�lar� bulunmayan yerlerde bile ortaya ��k�yor ve end�striyel �l�ekte �arap �retmiyor.

Daha �nce tan�nan �arap terap�tik tatil yerleri sadece Fransa ve �spanya'da bulunuyorsa, �imdi Rusya'n�n hemen her b�y�k �ehrinde, banyolar ve �arapla dolu �araplar yap�labilir ve herhangi bir sorun olmadan evde bak�m i�in k�rm�z� �arap temelinde yap�lan bir krem al�n.

Video: �z�m �arab�n�n faydalar�

Cilt i�in �arap kullan�m� nedir?

Kozmetoloji a��s�ndan en �nemli olan �araba dahil olan polifenoller ve resveratollerdir.

Polifenoller belirgin bir antioksidan �zelli�e sahiptir, ultraviyole ve di�er zararl� �evresel fakt�rlerin etkisi alt�nda ciltte olu�an serbest radikalleri etkili bir �ekilde bloke eder. Bu t�r antioksidanlar, C vitaminininkinden 20 kat, E vitaminiinkinden 50 kat daha y�ksektir.

Resveratrol, cildin elastikiyetini ve p�r�zs�zl���n� belirleyen ana madde olan kolajenin sentezinde yer al�r. Ek olarak, resveratrol anti-inflamatuar, anti-t�m�r etkisine sahiptir. Ve a��zdan al�nd���nda, ayn� zamanda hipoglisemik ve kardiyoprotektiftir. Resveratrol i�eri�ine g�re, beyaz �arap k�rm�z�dan belirgin �ekilde daha d���kt�r, bu nedenle, spa prosed�rlerinde ve kozmetiklerin haz�rlanmas�nda s�kl�kla k�rm�z� �arap kullan�l�r.

Otohemoterapinin (kendi kan�n�n girmesi) neden herkese yard�mc� olmad���n� okuyunuz?

Miyostim�lasyonu ne s�kl�kla yapabilirim? Detaylar i�in buraya t�klay�n.

Prosed�r t�rleri

�arapl� banyolar

�arab�n eklendi�i suda bir inci banyosu gibi olabilir ve ince �ekilmi� �z�nden, esansiyel ya�lardan ve �z�m �ekirde�i ya��ndan �zel bile�imlere sahip banyolar olabilir.

sarar

Sarma, �z�m yapraklar�, �z�m yapraklar�, �z�m hamuru ve �arap mayas� �z� kullan�n. Baz� durumlarda, kil, bal ve di�er yararl� bile�enler de kullan�labilir.

�arap "kafa" masaj�

Masaj genellikle kemiklerin ve �z�m kabuklar�n�n s�k�lmas�yla elde edilen �z�m ya�� kullan�larak yap�l�r. Bu t�r bir masaj�n haz�rlanmas� genellikle cildin ya�lar ve bitkisel �zler ile kar��t�r�lm�� ezilmi� tohumlar ile ovalanmas�d�r.

Y�z maskeleri

Bir ki�i i�in rendelenmi� �z�m �ekirde�i, �z�m maskesi (fabrika �retimi veya yerinde pi�irilmi�) �zerine yap�lan f�r�alar kullan�larak yap�labilir.

Meyve asitlerinin y�ksek i�eri�i nedeniyle, �z�m bazl� kozmetik preparatlar, kad�nlar i�in vazge�ilmez bir canland�r�c� madde haline gelebilmekte ve h�cresel yenilenmeyi te�vik etmektedir.

Adet s�ras�nda ve hamilelik s�ras�nda �amur tedavisine ba�vurabilirseniz ��renin.

Ba�lant�daki foto�rafa bak�n – evde parafin terapisinden sonra.

Darsonvalizasyon prosed�r� nedir ve prosed�rlerin seyrinin sonucu nedir? Oku.

�arap terapisi fiyatlar�

Hizmet ad�Maliyet, ruble
v�cut i�in (�ampanya, �al, d�zeltici masaj ile bir banyo)5000'den
�arap sarma + d�zeltme masaj�3500'den
�arap �zleri ile preparat kullan�m� ile y�z i�in kapl�ca tedavisi2000'den

Video: SPA merkezinde �arap sarmas�

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Bu yazıyı beğendiniz mi? Lütfen arkadaşlarınıza paylaşın:
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: