Kollajen ve v�cutta kollajen nas�l geri kazan�l�r

Kollajen nedir ve cilt i�in �nemi

�nsan v�cudunun ana destekleyici ve koruyucu dokusu ba�d�r. V�cut a��rl���n�n yar�s�d�r ve t�m yap�lar�n ve organlar�n – deri, kemikler ve eklemler, ba�lar vb. Fiziksel �zelliklerini belirler. Ancak h�creler aras� maddenin kendisi ba� dokusuna aittir. Organlar ve h�creler aras�ndaki t�m alan� dolduran temeldir (matris). Matrix, sadece t�m yap�lar�n ve h�crelerin �eklini de�il, ayn� zamanda su ve mineral metabolizmas�n�n aralar�ndaki fonksiyonel ba�lant�y� da korumas�n� sa�lar. Ba� dokusu kolajen nedir? Bunlar, elastin, yap�sal glikoproteinler ve proteoglikanlar i�eren matrisin ana bile�enlerinden biri olan protein iplik�ikleridir.

Kollajenin �nemi

Ba� dokusunun iyi durumda kalmas�na ve insan v�cudundaki toplam protein k�tlesinin 1 / 3'�ne kar��l�k gelmesine izin veren b�y�k molek�ll� bir protein helisdir. �ok kuvvetlidirler ve neredeyse kendilerini gerdirmezler. Farkl� dokular i�in farkl� kolajen tipleri vard�r (19'dan fazla). Ana fonksiyonlar� �unlard�r:

 • Koruyucu – dokular�n sa�laml���n� ve mekanik hasara kar�� korumay� sa�lamak;
 • destek – organlar�n �eklini olu�turma ve olu�turma;
 • rejeneratif (h�cresel rejenerasyon);
 • elastin lifleri ile birlikte dokular�n esnekli�ini sa�lar;
 • Melanom geli�imini inhibe eder (t�m�r benzeri cilt olu�umu);
 • H�cre zarlar�n�n olu�umunu uyar�r.

Biyosentez ve Kollajen Disintegrasyonu

I ve VII tipleriyle temsil edildi�i cilt i�in kolajen taraf�ndan devasa bir rol oynar. Proteinlerinin% 70'i dermal tabakas�nda bulunur, cilt b�t�nl��� tonu, g�c�, elastikiyeti ve nemlendirilmesinde rol al�r.

Ciltte kolajen biyosentezi sekiz a�amadan olu�ur. Bunlardan be�i fibroblast h�crelerinde, ��� ekstrasel�lerdir.

H�cre i�i a�amalar�:

 1. Evre I – h�cre ribozomlar� �zerinde, kolajenin bir �nc�s� olan preprokojenlerin sentezi.
 2. II – peptid zincirinin bir k�sm�n�n, endoplazmik fibroblast a�� �zerinde prokolajen olu�turmak �zere b�l�nmesi.
 3. III – enzimlerin etkisi alt�nda ve "C" nin kat�l�m�yla amino asit kal�nt�lar�n�n oksidasyonu.
 4. IV – Uygun enzimler yoluyla glikoz ve galaktozun prokollajene aktar�lmas�.
 5. V – ��l� sarmal �eklinde ��z�n�r kollajen (tropocollagen) olu�umu.

H�cre d��� a�amalar�:

 1. I – h�creler aras� ortamda tropocollagen salg�lanmas� ve molek�llerin bir k�sm�n�n b�l�nmesi.
 2. II – ��z�nmeyen kollajen olu�turmak i�in u�tan uca molek�llerin "diki�" k�s�mlar�.
 3. III – ikinci "yan yana" molek�llerin g��l� geni�letilemeyen spiraller olu�umu ile birle�imi.

Biyosentez, adrenal hormonlar (glukokortikoidler), seks hormonlar� ve vitamin "C" den b�y�k �l��de etkilenir.

Kollajen liflerinin tahrip edilmesi, onlar� daha da "���ten" kolajenaz ve di�er enzimlerin etkisi alt�nda s�rekli olarak ortaya ��kar. Bu proteinin y�k�m�n�n genel �emas� ��yledir:

 1. Kollajen sentezleyen fibroblastlar, liflerini yakalar ve kolajenaz� sentezler.
 2. Kollajenaz, kolajen liflerinin molek�ler ba�lar�n� yok eder.
 3. Makrofajlar onlar� emer ve "sindirir".

Bu durumda olu�an amino asitler, h�crelerin in�as�na ve kolajen restorasyonuna kat�l�r. Gen� bir sa�l�kl� organizmada, y�k�m ve sentez d�ng�s� yakla��k 1 ayd�r ve kollajen de�i�imi 1 y�lda 6 kg'd�r. 25-30 y�l sonra, sindirme s�rekli artar ve yava� yava� sentez �zerinde bask�nla�maya ba�lar, sonu� olarak, artan ya�la birlikte, bu proteinin i�eri�i i�eri�indeki azalma azal�r. Orta ya�ta kollajen iyile�mesi zaten 3 kg yakla��yor.

Bu lifler, kuruluk artar onun lekelenme bir gev�ekli�i nedeniyle k�r���kl�klar olu�an su molek�lleri korumak i�in protein yetene�inin kayb�na vard�r, kolajen deri, ince, daha az elastik ve dayan�kl� hale sonu�lanan par�alanm��, tahrip ve sertlik ve k�r�lganl�k elde hasar birikmez. Elde edilen ptosis (sarkmas�) olmadan doku h�crelerinin mekanik gerilme ��kmelerine, (spadenie) ve kollajen sentezini d�zenleyen hasar fibroblastlar neden azalt�r. B�ylece k�s�r d�ng� kapan�r. Bu nedenle, kollajene gen�li�in proteini denir.

Sentez s�re�lerini etkileyen fakt�rler

kollajen azalma ve imha taraf�ndan kolayla�t�r�l�r h�zland�rmak:

 • a��r� ultraviyole ���nlar� ve cildin yetersiz nemlendirilmesi;
 • doku ve serbest radikallerin birikiminin kan ak���n� azalt�r, k���k kan damarlar�n�n daralmas�na yol a�maktad�r sigara, proteinin do�rudan yok edilmesi;
 • a��r� alkol kullan�m�, g�vde ve t�m v�cut sistemleri stres ko�ullar�na �ne dehydrates;
 • psikolojik stres ve protein, vitamin ve minerallerin yetersiz miktarlarda i�eren k�t� beslenme;
 • romatizma, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, dermatomiyozit, ve di�erleri – ba� doku (kolajen) baz� do�u�tan ve ba����kl�k sistemi hastal�klar�.

Kolajenin kozmetolojide uygulanmas�

Kozmetolojide iki y�n vard�r:

 • teknolojik kolajen uygulamas�;
 • Protein sentezinin v�cut taraf�ndan uyar�lmas�.

Hammaddeye ba�l� olarak, kolajen �� tipte ayr�l�r:

 1. Hayvansal k�kenli�(Ucuz), hidrolizatlar� �eklinde s���r derisinden t�retilen. bile�enlerinden biri olarak, nemlendirici ve besleyici kozmetik kremler par�as�d�r. Bununla birlikte, boyut olarak olduk�a b�y�kt�r ve bu nedenle, stratum corneum �zerinden n�fuz edemez. �e�itli kremler ve maskelerin bile�iminde kolajenin d��tan uygulanmas� s�kl�kla alerjik reaksiyonlara neden olur. nedeniyle kuduz yay�lmas�na ineklerin dokular�n d���na al�n�yor �ok s�n�rl�d�r. Kollajen ayr�ca, domuz dokular�, don�r veya insan kadavras� dokusu temelinde �retilir.
 2. sebze�deri h�creleri taraf�ndan daha iyi emilen ve nadiren alerjik reaksiyonlara neden olan (bu�day proteinlerinden).Ancak makbuz, teknolojinin karma��kl��� nedeniyle �nemli finansal maliyetler gerektirir. Bu, sadece �ne hayvanlar, bal�k ve ba� dokusu ku�lar bulunmaktad�r Buna ek olarak, esas olarak bitkisel bir protein, kolajen, de�ildir.
 3. deniz�- bal�k derisinden �retilir. bunlar�n amino asit yap�da, insan cildine yak�n olan ve kollajen bu daha derin katmanlar�na n�fuz etmektedir. Deniz bal�klar� kolajeninin dezavantaj�, ciddi alerjilere neden olma kabiliyetidir. Bununla birlikte, temiz su k�tlelerinde ya�ayan tatl� su bal�klar�n�n derisinden kolajen preparatlar� bu t�r reaksiyonlara yol a�maz. Belirli bir s�re sonra, bu protein 19 amino asite ayr�l�r. Nemlendirici �zelliklere sahiptirler ve v�cut taraf�ndan epidermal h�crelerin yap�m�nda harcan�rlar.

Kozmetolojide kollajen kullan�l�r:

 1. Harici kullan�m i�in�Kremler, jeller, maskelerin bile�imindeki bile�enlerden biri olarak. B�y�k bir protein azg�n tabakas�na n�fuz etmez, ancak sadece cilt d�zensizliklerini ve mikro �atlaklar� ge�ici olarak doldurur. Bu ila�lar�n etkinli�i nemlendirici etki ile a��klanmaktad�r. Kollajenin higroskopisitesi ve cildin y�zeyinde bir film olu�umu sonucu olu�ur.Ancak bu etki, sadece y�zeysel �slatma benzeri ve "s�k��t�rmak" olarak h�creler aras� g�zenekler kapan�r ve deri y�zeyinden suyun buharla�mas�n� engellemektedir, negatif ve. Bu t�r bir sonu�, cerrahi eldivenler kullan�rken ellerin cildini nemlendirmekle k�yaslanabilir. Bu ila�lar�n olumlu etkileri, bile�imlerindeki di�er bile�enlerin etkisi ile a��klanabilir – antioksidanlar, eser elementler, amino asitler, vitaminler.
 2. Filtreler �eklinde�(Dolgu) prosed�rleri mezoterapide hiyal�ronik asit ve di�er maddeler ile kokteyl bir bile�en olarak, ayn� zamanda plastik enjeksiyon kontur i�in kullan�l�r ve. Mevcut insan (Saymetra, KosmoDerm, Kosmoplast, Dermologen, Izolagen) ve s���r dayanmaktad�r ( "Zyderm", "Zyplast", "Collost"), kolajen hem de bir araya jelleri ( "Artif", "Artecoll") olu�an kendi kollajen sentezini uyar�r s���r kollajen ve sentetik bir PMMA diskerinden. Kollajen enjeksiyonlar� cilt nemlendirici, dudak kusurlar�n� (izleri, akne sonras�) ve ya�a y�z�n� d�zeltmek i�in kullan�l�r.Uygulamalar�n�n etkisi hemen fark edilir ve ilaca ba�l� olarak 6-12 ay kal�r.
 3. Bioadditives'de ve tozlar formunda (KWC, Collagen Ultra), kollajen hidrolizatl� tabletler, tabletler.

Kendi cilt kolajen nas�l geri y�klenir

Neocollagenesis s�recinin uyar�lmas� a�a��dakileri kullanarak ger�ekle�tirilir:

 • Donan�m teknikleri – Ultrason, asit ve elmas soyma, fraksiyonel termik dermabrazyon ve lazer, fonoforez, Miostimulasyon, termolifting, mikro ak�m tedavisi (elektroporasyon, ionovorez vs.) ridoliz Thermage, collagenaria;
 • hiyal�ronik asit, vitamin-protein komplekslerinin enjeksiyonlar� kullan�larak mezoterapi ve kontur plasti�i;
 • hem kozmetoloji klini�inde hem de evde, mikronidleme (mesoroller uygulamas�) prosed�rleri;
 • Proteinler, amino asitler, vitaminler ve minerallerin i�eri�i ile BAD'lar;
 • amino asitler bak�m�ndan zengin g�dalar, vitaminler, mineraller, Omega-3 ya� asitleri i�eren diyetler, – bir yumurta sar�s�, tah�llar, baklagiller, ya�l� bal�k, narenciye, marul, sebze, soya fasulyesi, tarihler; Bu �r�nlerin �o�u ayn� zamanda �strojen seviyesini de artt�r�r;
 • bitkisel hormon preparatlar� – krem "CI-KLIM", �strojen preparatlar�, testosteron ve b�y�me hormonu (bunlar�n al�m� sadece t�bbi g�zetim alt�nda m�mk�nd�r).

Do�ru beslenme, zararl� fakt�rlerin ortadan kald�r�lmas�, kozmetoloji y�ntemlerinin kullan�m�yla, g�r�n�m�n�z�n g�zelli�ini ve ya�l�l�kta tutabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Bu yazıyı beğendiniz mi? Lütfen arkadaşlarınıza paylaşın:
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: